Wie zijn we?

Wij zijn een plaatselijke kerk die een gemeenschap vormt voor mensen die hun leven aan Jezus Christus hebben toevertrouwd. Iedere zondag ontmoeten we elkaar in het Parochiaal Centrum te Westkapelle. Als Evangelische gemeente nemen wij binnen het protestantisme een eigen plaats in. Onze geloofsuitgangspunten kunt u integraal lezen in onze geloofsbelijdenis onderaan deze pagina.

De nadruk in onze gemeenschap ligt niet op het gebouw of op de activiteiten, maar op onze verbondenheid met elkaar en de gerichtheid op Jezus Christus. We hebben een gezamenlijk verlangen om ons leven in gehoorzaamheid aan Hem en Zijn Woord, de Bijbel, in te richten.

Geschiedenis

De Evangelische Gemeente Knokke-Heist is ontstaan uit twee evangelisatie-acties van de Belgische Evangelische Zending (B.E.Z.). Het eerste gevolg was dat vanaf 1983 wekelijks bijbelstudies werden gehouden in het C.C. "Het Scharpoord".

In september 1986 werden de eerste contouren van de Evangelische Gemeente Knokke-Heist zichtbaar. Eerst waren er tweewekelijkse samenkomsten op zondag bij Regina Vantorre, in de Ridder de Vrierestraat te Heist. In de jaren '90 werd verhuisd naar RBS "de Zeeparel". Vervolgens is deze locatie in 2003 ingeruild voor het CM-lokaal te Heist. Vanaf maart 2020 houden we onze activiteiten in het Parochiaal Centrum te Westkapelle.

In 1994 is de vzw "Evangelische Gemeente Knokke-Heist" opgericht. In 1997 sloot de gemeente zich aan bij de landelijke koepel van Vrije Evangelische Gemeenten (VEG). Ook zijn we aangesloten bij de Federale Synode en de Administratieve Raad van de Protestants-Evangelische Eredienst, waardoor we erkend zijn door de Belgische overheid.

De basis van het gemeente-zijn is gelegd door Robert Goemare (1984-1996), Hij heeft dat samen gedaan met Ulrich Bombosch (1987-1992) en Adreas Seidlitz (nov 1995- dec 1999). Sinds november 2007 is Ko de Nood deeltijds vrijgesteld om de gemeente als voorgaand oudste te dienen.

Sinds maart 2019 gebruiken we "De Boei" als naam voor onze gemeente. Deze naam wijst naar Jezus die Gods boei is voor mensen op hun levenspad. Jezus is het die ieder mens op zijn bestemming wil brengen, bij God de Vader, in Zijn eeuwig koninkrijk. Op Jezus kan je vertrouwen. Door je op Hem te richten, vaar je de juiste levenskoers. Hij geeft houvast in een onstuimige en voortdurend veranderende wereld.

In het Vlaams is "een boeie" ook een verzamelplaats, een werkplaats. Zo is het ook bij ons in de kerk; mensen van verschillende achtergronden komen daar samen. Het is ook een plaats waar gewerkt wordt. Allerlei activiteiten vinden er plaats, kijk maar eens rond op onze website. Tegelijk is het een werkplaats van Jezus; hier werkt Hij aan ons karakter, aan onze levenshouding.

Werkingsgebied

Omdat "kerk zijn" meer is dan op zondag samenkomen, proberen we aan te moedigen dat mensen elkaar door de week ook spontaan of georganiseerd ontmoeten zonder lang te moeten reizen. Hiertoe richten we ons hoofdzakelijk op de regio Oostkust.

Ons werkingsgebied omvat de kernen Knokke - Westkapelle - Ramskapelle - Duinbergen - Heist - Dudzele - Lissewege - Zwankendamme - Zeebrugge - Blankenberge - Zuienkerke - Wenduine en natuurlijk het gebied rondom deze kernen. 

Voor volgelingen van Jezus in deze regio willen we een thuisbasis zijn. Tegelijk willen we als een vuurtoren een baken naar Christus zijn voor alle inwoners van dit gebied.

Geloofsbelijdenis

Wij geloven in één God.

Wij geloven in één God, de Schepper, Onderhouder en Voleinder van hemel en aarde. Hij bestaat in en door Zichzelf en is oneindig in Zijn wezen en volmaaktheid en alleen Hij kan zichzelf doorgronden. Hij is volledig toereikend in wie Hijzelf is. Hij is geest, één in wezen, van eeuwigheid bestaande in drie personen: Vader, Zoon en Heilige Geest. Elk van hen is volledig God en toch is het goddelijk Wezen één en ongedeeld. Hij is eeuwig, onveranderlijk, alwetend, almachtig, alomtegenwoordig, oneindig in liefde, waarheid en trouw, volmaakt in wijsheid, rechtvaardigheid en heiligheid.

Exodus 3:14; Jesaja 48:12; Jeremia 10:10; Handelingen 17:25; Exodus 3:14; 1 Korinthiërs 8:6; Deuteronomium 6:4; Genesis 1:1; Hebreeën 1:3; Mattheüs 13:40; Johannes 4:24; Jesaja 44:6; Mattheüs 3:16, 17; 28:19; 1 Corinthiërs 12:4-6; 2 Corinthiërs 13:13; Johannes 5:23, 10:28-29, 14:6-7, 11, 17, 23; Psalm 93:2, 102:27, 28, 139:1-3,7-12; Genesis 17:1; Exodus 34:6; 1Johannes 4:8; Psalm 40:12, 36:6; Romeinen 11:33; Psalm 71:19; Jesaja 6:3

Wij geloven in God, de Vader.

Hij is de oorsprong en het begin van alle dingen, zowel de zichtbare als de onzichtbare. Alles is voortgekomen uit Zijn wil. Hij is van eeuwigheid de God en Vader van de Here Jezus Christus. En in Christus de Vader van zijn kinderen aan wie zij eer en ontzag verschuldigd zijn.

Psalm 103:13; Jesaja 63:8; Jeremia 31:9; Maleachi 1:6; Efeze 1:3; 1 Johannes 3:1;

Wij geloven in Jezus Christus, onze Heer.

Wij geloven in Jezus Christus, onze Heer, de van eeuwigheid eniggeboren Zoon van God de Vader, die, ontvangen van de Heilige Geest en geboren uit de maagd Maria, waarachtig God en waarachtig mens is. Wij geloven dat Hij om ons met God te verzoenen gekruisigd en gestorven is, dat Hij lichamelijk is opgestaan uit de dood en is opgevaren naar de hemel, waar Hij nu zit aan de rechterhand van God de Vader. Wij geloven dat Hij zal terugkeren in heerlijkheid om Zich met Zijn gemeente te verenigen, om Zijn vrederijk op te richten en bij de voleinding de weerspannige te oordelen.

Johannes 1:14, 18; Mattheüs 1:20; Lucas 1:35; Johannes 1:1; Hebreeën 1:3; Romeinen 8:3; Hebreeën 2:14; Johannes 1:14; 1Timotheüs 2:5; 2Corinthiërs 5:19,21; 1Corinthiërs 15:4; Lucas 24:39; Johannes 20:27; Handelingen 1:9; Efeze 1:19; Hebreeën 1:13; Mattheüs 24:30; 1Thessalonicenzen 4:14-16; Openbaring 20:4, 5, 20:11-15; Johannes 3:35

Wij geloven in de Heilige Geest.

Wij geloven in de Heilige Geest die levend maakt door Zijn werk van wedergeboorte en heiliging. Iedere wedergeboren gelovige is gedoopt met de Heilige Geest en daardoor opgenomen in het lichaam van Christus, de gemeente. Hij wil iedere gelovige vervullen, in waarheid leiden, kracht verlenen en vrucht doen dragen tot eer van God.

Johannes 14:16, 17, 26, 3:3-6; Romeinen 8:5-6; Efeziërs 1:13; 1Corinthiërs 12:13; Efeziërs 5:18; Johannes 16:13; Galaten 5:22

Wij geloven dat de Bijbel het woord van God is.

Wij geloven dat de gehele Bijbel (de 66 boeken van het Oude- en Nieuwe Testament) het woord van God is. Al de schrift is geïnspireerd door de Heilige Geest en daarom een onfeilbare openbaring, de bron van en enige norm voor geloof en leven. In de Bijbel heeft de Here God zich bekend gemaakt en Zijn wil geopenbaard. Alle dingen die nodig zijn met betrekking tot de verlossing, het geloof en het leven van de mens en hoe wij God kunnen verheerlijken is in de Bijbel opgeschreven.

Psalm 119; Johannes 17:17; 2Timotheüs 3:16; 2Petrus 1:21; Openbaring 22:18-19

Wij geloven in het scheppingsverhaal.

Wij geloven dat het God, de Vader, de Zoon en de Heilige Geest behaagde om de wereld met alle zichtbare en onzichtbare dingen in zes dagen te scheppen. Dit alles was zeer goed. Hij schiep dit alles tot openbaring van de heerlijkheid van Zijn macht, wijsheid en goedheid. Nadat God alle andere schepselen had gemaakt, schiep Hij op de zesde dag de mens, man en vrouw. De aldus geschapen mens was oprecht en volmaakt.

Wij geloven dat Adam en Eva de eerste mensen door eigen schuld uit de zondeloze staat zijn gevallen. Door deze daad is over hen en over de gehele mensheid de dood gekomen. Van toen af werd de schuld van de zonde en de verdorven natuur werd aan elk nageslacht door geboorte overgedragen. Daardoor hebben allen gezondigd en zijn daarom verloren, niet in staat zichzelf te redden. Wij geloven dat de Bijbel een eeuwige straf leert voor hen die zich tijdens hun leven niet bekeren.

Genesis 1:26-28; Genesis 3; Romeinen 5:12, 19, 3:9-20, 23; Efeze 2:1; Kolossenzen 1:16; Galaten 2:16; Romeinen 7:14-23; Mattheüs 13:42, 25:41, 46; Lucas 13:28, 16:23-26; 2 Thessalonicenzen 1:9; Hebreeën 10:27; Openbaring 20:15, 21:8

Wij geloven in Gods' genade.

Wij geloven dat de mens alleen door genade gered wordt, niet door eigen verdiensten, maar door het geloof in Christus, niet uit werken, maar op grond van het plaatsvervangend sterven van Christus alleen.

Romeinen 1:16, 17, 3:22-24, 28, 4:5, 16, 5:1; Galaten 2:16, 21, 3:10-14; Efeze 2:4-10; Filippenzen 3:9; Colossenzen 1:20; 2Corinthiërs 5:21; 1Johannes 1:7

Wij geloven dat satan het verderf veroorzaakt.

Wij geloven dat satan, een gevallen engel en daardoor de tegenstander van God, de veroorzaker van de val is, die nog altijd tracht de mens te verderven door hem met zijn leugens tot zonde te verleiden. Zijn bestemming is het oordeel en de eeuwige straf.

Ezechiël 28:12-19; Jesaja 14:12-17; Genesis 3:1-5, 14; Job 1:6-12; Mattheüs 4:1; Johannes 8:44; 2Corinthiërs 11:14; Openbaring 20:1, 10

Wij geloven dat doden zullen opstaan.

Wij geloven dat alle doden lichamelijk zullen opstaan, de gelovigen om het eeuwige leven binnen te gaan, de ongelovigen om veroordeeld te worden tot de eeuwige straf.

Johannes 5:29, 11:24-26; Romeinen 8:11; 1Corinthiërs 15:23; 1Thessalonicenzen 4:14-16; Openbaring 20:4, 12-14

Wij geloven dat Jezus de doop en het avondmaal heeft ingesteld.

Wij geloven dat Jezus Christus de tekenen van doop en avondmaal heeft ingesteld: De doop als getuigenis door de gelovige van zijn wedergeboorte en bekering. De doop weerspiegelt het sterven met de Here Jezus Christus in Zijn graf en het opstaan in Zijn opstanding tot leven. Het avondmaal als gedachtenis, als teken voor de gemeente van het nieuwe verbond, als verkondiging van Jezus' dood aan het kruis, in de verwachting van Zijn wederkomst.

Mattheüs 28:19; Handelingen 2:38, 41; Romeinen 6:3-4; Gal 3:27; Mattheüs 26:26-28; Marcus 14:22-24; Lucas 22:19, 20; 1Corinthiërs 11:23-29

Wij geloven in de vorming van de Gemeente door Jezus Christus.

Wij geloven dat de gemeente van Jezus Christus gevormd wordt door hen die Hij uit de wereld riep, die Zijn naam gelovig belijden, die door Zijn bloed gereinigd en door Zijn Geest wedergeboren zijn. Allen die tot de gemeente behoren zijn geroepen om een heilig leven te leiden, vervuld te zijn met de Heilige Geest, zich te onthouden van alles wat God onteert en zich te wijden aan alles wat God verheerlijkt. De gemeente heeft de opdracht het evangelie wereldwijd te verkondigen.

Handelingen 2:38-42; 1Corinthiërs 12:13, 27; Efeze 1:13-14; 1Petrus 2:9-10; 2Corinthiërs 6:14, 7:1; Efeze 5:15-21; Colossenzen 1:9-11; 1Thessalonicenzen 4:3, 5: 23; Titus 3:8; 1Petrus 1:13-16; Mattheüs 28:19