PRIVACYVERKLARING VAN DE KERKGEMEENTE EN VZW 


Kerkgemeente Evangelische Kerk de Boei te Knokke-Heist

Adres: Pastoor Deneveplein 16 te Westkapelle

Tel 050 510333

Email: contact@egkh.be

Evangelische Gemeente Knokke-Heist VZW

Adres: Natiënlaan 17
Tel: 0475 23 45 33 

Email: lichttorenstrand@gmail.com

1. Verklaring

De Kerkgemeente Evangelische kerk de Boei te Knokke-Heist hecht veel waarde aan de bescherming van de persoonsgegevens van de leden en gasten en zorgt dat hun privacy wordt gerespecteerd.

De VZW Evangelische gemeente te Knokke-Heist hecht veel waarde aan de bescherming van de persoonsgegevens van de leden en zorgt dat hun privacy wordt gerespecteerd.

In deze privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over welke gegevens we verzamelen en hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens.

De Kerkgemeente Evangelische kerk de Boei Knokke-Heist en de VZW Evangelische Gemeente Knokke-Heist houden zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

2. Onze verantwoordelijkheid

Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacy verklaring;

 • verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;

 • vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;

 • passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen en worden genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;

 • geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;

 • op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

  Als Kerkgemeente Evangelische kerk de Boei te Knokke-Heist, VZW Evangelische Gemeente Knokke-Heist zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens.

  Indien u na het doornemen van onze privacy verklaring, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via bovenstaande contactgegevens.

3. Waarom verwerken wij persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens worden door Kerkgemeente Evangelische Kerk de Boei te Knokke-Heist /VZW Evangelische Gemeente Knokke-Heist verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden en rechtsgronden:

 • om te kunnen deelnemen aan de activiteiten van VZW Evangelische kerk de Boei Knokke- Heist en Kerkgemeente Evangelische Gemeente Knokke-Heist; (uitvoering overeenkomst)

 • Het versturen van nieuwsbrieven en uitnodigingen; (toestemming betrokkene)

 • Het meedelen van ontwikkelen eigen aan kerkgemeente en vzw;

 • Het bekomen van subsidiëring door de overheid (wettelijke verplichting)

  Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u vragen en verwerken:

 • Persoonlijke identiteitsgegevens: naam, voornaam, adres, telefoonnummer, e-mail

 • Rijksregisternummer en nationaliteit (enkel voor de leden van de raad van bestuur,

  voorganger en bestuursraad van kerkgemeente)

 • Persoonlijke kenmerken: geslacht, geboortedatum, geboorteplaats, burgerlijke staat,

  huwelijksdatum.

We gebruiken de verzamelde gegevens alleen voor de doeleinden waarvoor we de gegevens hebben verkregen.

4. Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

 • het verzorgen van de internet omgeving (webhosting);

 • het verzorgen van IT-infrastructuur (o.a. IT netwerk, Dropbox, etc.);

 • het verzorgen (en verspreiden) van nieuwsbrieven en uitnodigingen;

 • aansluiting bij de jeugdraad, de cultuurraad, de sociale raad, het EJV, de VEG, EAV;

 • verzekeringen: ongevallenverzekering, vrijwilligersverzekering.

  Wij geven geen persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen.

  Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan derden doorgeven (andere partijen verstrekken), tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven.

  Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier vooraf (schriftelijk) toestemming voor geeft. U heeft het recht deze toestemming te allen tijde in te trekken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking voor de intrekking daarvan. Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

5. Minderjarigen

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder of wettelijke vertegenwoordiger.

6. Bewaartermijn

Evangelische Gemeente Knokke-Heist VZW, kerkgemeente Evangelische kerk de Boei te Knokke- Heist bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist. Nadat de betrokkene het lidmaatschap opzegt, worden de gegevens niet langer dan één jaar bewaard.

7. Beveiliging van de gegevens

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen:

• Alle personen die namens Evangelische gemeente Knokke-Heist VZW, Kerkgemeente

Evangelische kerk de Boei te Knokke-Heist van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn

gehouden aan geheimhouding daarvan.

• We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;

• We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding

toe is;

• Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of

technische incidenten;

• We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;

• Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van

persoonsgegevens.

8. Uw rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage en recht op correctie of verwijdering van de persoonsgegevens welke wij van u ontvangen hebben. Bovenaan dit privacy statement staat hoe je contact met ons kan opnemen. Tevens kunt u bezwaar (verzet) maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

9. Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Privacy Commissie, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy bescherming.

10. Wijziging privacy statement

Evangelische Gemeente Knokke-Heist VZW, kerkgemeente Evangelische kerk de Boei te Knokke- Heist kan zijn privacy statement wijzigen. Van deze wijziging zullen we een aankondiging doen op onze website. De laatste wijziging gebeurde op 01/12/2021. Oudere versies van ons privacy statement zullen in ons archief worden opgeslagen. Stuur ons een e-mail als u deze wilt raadplegen.